Primeri treninga

Svi navedeni treninzi su deo ponude CaT-a pri angažovanju agencije (klijent bira treninge) za konsultantske usluge.

Pregovaranje

Trajanje: 2 do 5 dana

Opis treninga: Šta obuhvata proces pregovaranja? Kako se za njega spremiti? Kako doći do kompromisa?  Kako postići zacrtani cilj?

Ovo su neka od pitanja na koje ćete dobiti odgovore na obuci o pregovaranju. Sa mnogo praktičnih zadataka i mnogo vežbanja stavljanjem u zamišljene situacije, doci ćete do saznanja o bitnim momentima u pregovorima uopšte.

Faze kampanje

Trajanje: od 60 minuta do 240 minuta

Opis treninga: Na ovom treningu predstavljamo osnovne faze kroz koje svaka uspešna kampanja mora da prođe. Ovakvim pristupom steći ćete uvid u logički i hronološki tok cele kampanje, sto će vam omogućiti da bolje planirate korake koji vode do pobede, odnosno ostvarivanja ciljeva zbog kojih ste i pokretali kampanju.

Istraživanje

Trajanje: od 60 minuta do 240 minuta

Opis treninga: Istraživanje je aktivnost kojom počinje svaka kampanja. U skladu s istraživanjima se osmišljava poruka, određuju se ciljne grupe i određuju se ključni problemi za koje kampanja mora da ponudi rešenja.

Na ovom treningu razgovaramo o konkretnim načinima istraživanja i još više o korišćenju istraživanja u planiranju kampanje.

Liderstvo

Trajanje: od 100 minuta do 300 minuta

Opis treninga: Šta je to što razlikuje lidera od šefa, odnosno dobrog lidera od lošeg lidera? Koje su osobine dobrog lidera, kako razrešava probleme u timu, kako izvlači maksimum iz tima? Ovo su samo neka od pitanja na koja vam odgovaramo na treningu o liderstvu.

Određivanje ciljnih grupa

Trajanje: od 60 minuta do 240 minuta

Opis treninga: Efektne kampanje se vode zbog pridobijanja odgovorajuće podrške. Na izborima je to broj birača neophodnih za pobedu na izborima, a ne svih birača upisanih u birački spisak. Isto tako i u biznisu, ne možete kampanjom da pridobijete sve ljude da kupuju od vas, vec samo neke. Ovime se štedi novac, vreme kao i angažovanje ljudi u toku kampanje. Suština određivanja ciljnih grupa je prikupljanje informacija o tome ko su ljudi koji bi mogli da vas podrže i zatim koncentrisanja svih vaših aktivnosti na ovu identifikovanu grupu. Ovaj trening pruža informacije o metodama za dolaženje do ovakvih podataka i načinima da racionalizujete vašu kampanju.

Prikupljanje sredstava

Trajanje: od 120 minuta do 600 minuta

Opis treninga: Finansiranje političkih stranaka u Srbiji je oduvek bio problem zbog nepostojanja pravne regulative, isto kao i za sve druge kreatore javnog mnjenja u Srbiji. Naime i državne institucije mogu da sprovode kampanje za prikupljanje sredstava. Na ovom treningu predstavićemo vam nove ideje i kreativne načine pomoću kojih stranke mogu da se finansiraju, a druge organizacije sprovode svoje aktivnosti. Uspešnim prikupljanjem sredstava organizacija pokazuje svoju snagu i samostalnost, a takođe i motiviše svoje članove da aktivno doprinose.

Prikupljanje sredstava

Trajanje: od 60 minuta 180 minuta

Opis treninga: Na ovom treningu predstavićemo vam 4 osnovna resursa za vodjenje kampanja. Njihovim usklađivanjem i pravilnim upravljanjem vaša stranka će uspešnije voditi kampanje za izbore.

Timski rad

Trajanje: 120 minuta do 2 dana

Opis treninga: Aktivnosti u državnim istitucijama, političkim strankama i u kompanijama podrazumevaju saradnju velikog broja ljudi. Efikasnost i produktivnost dobro motivisane i uređene strukture ljudi, gde svaki pojedinac zna svoju ulogu i dužnosti, je višestruko veća od individualnog obavljanja zadataka. Razumevajući važnost ovih činjenica, ovaj trening je usmeren na edukaciju učesnika o pravilima funkcionisanja uspešnih timova, načinima na koje se formiraju timovi kao i utvrdjivanju najbolje pozicije u timu svakog od učesnika.

Upravljanje kampanjom

Trajanje: 1 dan do 7 dana

Opis treninga: Kampanja je svakako vrlo složena aktivnost, i potrebno je puno razumevanja da bi se uskladili svi aspekti kampanje. Tome služi obuka o upravljanju kampanjom koja će vam skrenuti pažnju na stvari o kojima treba voditi računa u kampanji, kao i o ulogama svakog od članova tima koji vodi kampanju

Upravljanje vremenom

Trajanje: 90 minuta do 300 minuta

Opis treninga: Koliko puta vam se desilo da ne stignete da obavite sve zacrtane aktivnosti (prikupite potpise za kandidaturu, obiđete svaku kuću potencijalog birača, pravovremeno se oglasite na radiju i televiziji, osmislite i prenesete efektnu poruku…)? Ovo predstavlja jedan od značajnijih problema i u ekonomski najrazvijenim državama i zemljama sa razvijenom demokratijom. Trening pruža uvid u pravilno organizovanje vremena polazeći od načina na koji svaki pojedinac raspolaže sopstvenim vremenom. Vrlo je koristan i u širem kontekstu i svakodnevnom životu

Volonteri

Trajanje: 60 minuta do 300 minuta

Opis treninga: Nijedna politička stranka ili NVO u svetu nema dovoljno novca da plaća sve svoje aktiviste. Najveći broj ljudi se uključuje u rad iz motiva koji nemaju veze sa novcem. Ovaj trening razmatra načine motivisanja volontera kao i pravila njihovog uspešnog organizovanja u cilju sprovođenja vaših aktivnosti. Ljudi su najznacajniji resurs koji svaka organiyacija poseduje i zato nemojte dozvoliti da on ostane neiskorišćen.

Ovo je posebno važno za kompanije jer su na taj način u mogućnosti da organizuju ozbiljne i svobuhvatne aktivnosti usmerene na različite društvene zajednice.

Vremensko planiranje

Trajanje: 120 minuta do 300 minuta

Opis treninga: Vreme je jedan od ključnih resursa i nije beznačajno kako ga raspoređujemo. Svoje savete smo pretočili u određene formulare i tabele koje vam pomažu da bolje isplanirate svoje vreme.

Bilten

Trajanje: 60 minuta do 300 minuta

Opis treninga: Bilten je izuzetno efikasno sredstvo za komunikaciju. Prikazivanjem načina na koji se bilten pravi kod nas i u svetu, veoma brzo cemo vas ohrabriti da i sami krenete u pravljenje biltena, jer je to jeftin i efikasan nacin da drzite „vaše“ ljude okupljene oko iste ideje.

Debata

Trajanje: 300 minuta do 14 dana

Opis treninga: S obzirom na to da se ozbiljno političko i biznis delovanje jednog pojedinca ne može ni zamisli bez debatovanja sa članovima drugih stranaka ili zagovornicima drugih ideja i vrednosti, jasno je da je ovo jedna od najvažnijih kominikacionih veština. Na našem treningu ćete se upoznati sa pravilima najpopularnijih stilova debatovanja (američki i engleski parlamentarni) dobićete niz saveta kako da na najbolji način prezentujete svoj slučaj i nađete slabosti slučaja vašeg protivnika, a dobićete i šansu da kroz praktične vežbe uvežbate svoje sposobnosti za debatu.

Javni nastup

Trajanje: 5 sati do 7 dana

Opis treninga: Obuka sa koje ćete izaći kao mnogo bolji govornik nego što ste bili kad ste došli. Kroz čitav niz praktičnih vežbi vežbaćete svoju gestikulaciju, upotrebu svog glasa kao alata, svoju sposobnost za pisanje dobrih govora, a sve to gledajući sebe na TV ekranu.

Medijska kampanja

Trajanje: 1 do 3 dana

Opis treninga: Svaki sekund na medijima je značajan, zato i košta toliko. Na našem treningu ćete dobiti savete kako da do medijske pažnje dođete sa vrlo malo utrošenih sredstava, i kako da je najbolje iskoristite.

Pored toga imamo i prilično veliku arhivu uspešnih medijskih nastupa, pa je i gledanje ovakvog materijala uključeno i trening.

Planiranje događaja

Trajanje: 120 minuta do 300 minuta

Opis treninga: Kreiranje političkih događaja predstavlja jednu značajnu  organizacionu i kreativnu veštinu, ali i obaveznu redovnu aktivnost svake političke stranke i njenih lokalnih odbora. Dobro organizovan događaj na terenu, uz prisustvo medija i građana će predstaviti vašu organizaciju kao aktivnu, kompetentnu i uvek otvorenu za komunikaciju sa biračima.

Poruka

Trajanje: 120 minuta do 3 dana

Opis treninga: Poruka je suština programa vaše stranke, par razloga zbog kojih ce građani da glasaju za vas. Na našem treningu ćete pored niza primera uspešnih i neuspešnih poruka iz ranijih kampanja moći i sami da se bavite osmišljavanjem poruke, a razgovaraćemo i o načinima prenošenja poruke do birača.